Mając na uwadze dbałość o ochronę danych osobowych Klientów oraz uwzględniając obowiązek prawny informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [zwane dalej: RODO].

W związku z tym Klientowi przysługują określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Klienta.

Zgodnie z RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W związku z powyższym:

1. Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające identyfikację Klienta - np. imię i nazwisko, numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, Regon, dane adresowe i kontaktowe np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Szymon Grodecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bsg Parts Szymon Grodecki, Wilków 139 , 32-010 Luborzyca. Klient może kontaktować się z nami we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta i przysługujących Klientowi w związku z tym praw. Klient może do nas napisać i wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@bsgparts.pl lub zadzwonić pod numer: Tel.: +48 504 178 476.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

realizacji złożonych przez Klienta zamówień,

odpowiedzi na złożone przez Klienta zapytania,

obsługi reklamacji Klienta i próśb, które Klient do nas kieruje;

badania jakości naszych usług, czyli oceny satysfakcji z realizacji umowy.

Możemy również przetwarzać dane Klienta w następujących celach:

marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Klientowi oferty związanej z preferencjami Klienta w zakresie naszych usług, w przypadku gdy Klient udzielił nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc zgoda Klienta, bez niej nie będziemy kierować do Klienta żadnych treści o charakterze marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych Klienta w celu realizacji praw i obowiązków związanych prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, między innymi dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta przez nas jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z:

okresu trwania umowy – nie tylko zrealizowania zamówienia Klienta ale też gwarancji i rękojmi

okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także

wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek prowadzenia rejestru zapytań, obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, dane osobowe Klienta będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

5. Dane Klienta są nie tylko administrowane ale i przez nas przetwarzane, co oznacza że mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak operatorzy telekomunikacyjni, firmy informatyczne zajmujące się naszym zapleczem technicznym jak hosting, poczta e-mail, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, rachunkowe i księgowe. W powyższych przypadkach zapewniamy Klienta, że dostęp do danych otrzymają przedmiotowe firmy tylko w niezbędnym do realizacji głównego celu zakresie.

6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO. Zgodnie z RODO Klient ma prawo:

Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych Klienta oraz ich kopię,

Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Klienta w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie zgody Klienta,

Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Klienta. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie danych Klienta. Należy jednak pamiętać, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Klienta.

Klient może także zażądać:

Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,

Usunięcia danych osobowych Klienta („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych; Klient cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych,

Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale Klient nie będzie chciał aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale Klient będzie ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń; Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu.

Ponadto Klient powinien zwrócić uwagę, że:

Zgodnie z RODO, nie usuniemy danych osobowych Klienta w takim zakresie, w jakim będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Klienta, praw i wolności, w szczególności wynikających z konieczności realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych lub ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania zapłaty należności powstałych w trakcie obowiązywania umowy lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek prowadzenia rejestru zapytań, obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na żądanie Klienta ograniczymy przetwarzanie danych Klienta, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, Klient może ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych Klienta przed cofnięciem takiej zgody. Jeśli Klient chce skorzystać z powyższych uprawnień, może zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres: biuro@bsgparts.pl,

pocztą tradycyjną na adres: Bsg Parts Szymon Grodecki Wilków 139 , 32-010 Luborzyca

Klient dysponuje również prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.